Το μεγαλύτερο και πληρέστερο πολυκατάστημα του διαδικτύου! Υδραυλικά, ηλεκτρικά, δομικά, εργαλεία, μονωτικά, είδη σπιτιού.

Όροι χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Η spitiexperts.gr είναι ένας δικτυακός τόπος με σκοπό την εύρεση τεχνιτών και την ανάθεση εργασιών. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα κατά την κρίση του είτε να επιλέξει απευθείας από τους εμφανιζόμενους (συνδρομητές) στο σύστημα τεχνίτες και να επικοινωνήσει κατ’ ιδίαν μαζί τους για τη λήψη προσφοράς είτε να καταχωρήσει στο σύστημα και σε ειδική φόρμα επικοινωνίας την εργασία για την οποία ενδιαφέρεται συνοδευόμενη από τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Στην τελευταία περίπτωση η spitiexperts.gr θα επεξεργαστεί το αίτημα και εάν αυτό είναι σύμφωνο με το σκοπό της ιστοσελίδας θα το δημοσιεύσει ούτως ώστε να είναι προσιτό στους τεχνίτες – συνδρομητές. Εν συνεχεία οι τεχνίτες θα καλέσουν τον ενδιαφερόμενο και θα υποβάλλουν προσφορές. Ο ενδιαφερόμενος και στις δύο ως άνω περιπτώσεις επιλέγει κατά την κρίση του τεχνίτη.

Αντικείμενο της spitiexperts.gr είναι μόνο η προώθηση των τεχνιτών και η διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την εύρεση τεχνίτη και όχι η εν τέλει κατάρτιση μεταξύ των ανωτέρω σύμβασης ανάθεσης έργου.

Η spitiexperts.gr προωθεί απλώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των τεχνιτών και δεν πραγματοποιεί εμπόριο.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Κάθε χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις εν γένει υπηρεσίες της ιστοσελίδας σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη, πρέπει δε να απέχει από οποιαδήποτε πράξη προσβολής των έτερων χρηστών.

 2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Κάθε τεχνίτης που επιθυμεί να εγγραφεί στην παρούσα ιστοσελίδα υποχρεούται να δηλώσει τα πλήρη και αληθή στοιχεία του στο πεδίο «είσαι τεχνίτης» (βλ. αναλυτικά σχετικό πεδίο) και να το αποστείλει στην spitiexperts.gr. Η spitiexperts.gr, αφού ελέγξει τα στοιχεία αυτά θα του αποστέλλει εν συνεχεία μία αίτηση πιστοποίησης, η οποία αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον τεχνίτη, θα επιστρέφεται στην spitiexperts.gr. Παράλληλα ο τεχνίτης θα παραλαμβάνει και έγγραφο, το οποίο θα προσδιορίζει τα τέλη συνδρομής και τον τρόπο αποπληρωμής αυτών, το οποίο επίσης θα υπογράφεται από αμφότερα τα μέρη (spitiexperts.gr και τεχνίτη).

Κάθε συνδρομητής – τεχνίτης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την spitiexperts.gr για κάθε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα.

Κάθε συνδρομητής - τεχνίτης που απολαμβάνει τις υπηρεσίες της spitiexperts.gr της εκχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομά του, καθώς και τα λοιπά διακριτικά του γνωρίσματα, με σκοπό την προβολή του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Κάθε συνδρομητής – τεχνίτης δηλώνει με το παρόν ότι οι φωτογραφίες έργων, τις οποίες αποστέλλει και δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αποτελούν αποκλειστικά προϊόν δικής του εργασίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, αποδέχεται δε τη χρήση τους και τη δημοσίευσή τους από την spitiexperts.gr. Η spitiexperts.gr ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των εν λόγω φωτογραφιών, όπως επίσης και για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση των φωτογραφιών αυτών. Επίσης, κάθε συνδρομητής – τεχνίτης αποδέχεται και αναγνωρίζει το δικαίωμα της spitiexperts.gr να αναδημοσιεύει τις φωτογραφίες αυτές στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τηρεί.

 3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η σειρά εμφάνισης των συνδρομητών τεχνικών γίνεται με βάση τη χρονολογία έναρξης της συνδρομής. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζονται πρώτα οι νεώτεροι συνδρομητές. Η spitiexperts.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική της κρίση και βούληση να αλλάξει τη σειρά και τον τρόπο εμφάνισης των συνδρομητών τεχνιτών.

 4. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η spitiexperts.gr καμία ευθύνη δεν έχει για την κατάρτιση ή μη σύμβασης μεταξύ των ενδιαφερομένων πελατών και των συνδρομητών – τεχνιτών. Επίσης καμία ευθύνη δε φέρει για οποιαδήποτε ζημία και από οποιαδήποτε αιτία προκύψει από τυχόν σύναψη σύμβασης (ή/και αποτυχία, ματαίωση σύναψης σύμβασης) μεταξύ των ενδιαφερομένων και των συνδρομητών – χρηστών. Η spitiexperts.gr δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες της θα καλύψουν έναν χρήστη (ενδιαφερόμενο ή συνδρομητή), καθώς και ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα θα είναι συνεχής και χωρίς λάθη.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την spitiexperts.gr. αλλά δημοσιεύονται με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι συνδρομητές τεχνίτες. Η spitiexperts.gr αναλαμβάνει αποκλειστικά την δημοσίευση των στοιχείων των τεχνιτών και του φωτογραφικού υλικού του έργου τους, όπως αυτά αποστέλλονται από τους τεχνίτες και κατά δήλωσή τους και δεν εγγυάται ούτε και ευθύνεται για την ορθότητα, την πληρότητα αυτών, καθώς και για τη διαθεσιμότητα των συνδρομητών – τεχνιτών. Ο κάθε χρήστης (ενδιαφερόμενος ή συνδρομητής) χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας με δική του πρωτοβουλία, κατά την κρίση του και με δική του ευθύνη, αναλαμβάνει δε ταυτόχρονα την υποχρέωση διασταύρωσης - επαλήθευσης των αναρτημένων πληροφοριών. Η spitiexperts.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, έξοδα ή ζημία οιασδήποτε φύσης που προκύπτει από οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες (ενδιαφερόμενους ή συνδρομητές), οι οποίες είναι εσφαλμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς.

Οι υπηρεσίες της spitiexperts.gr περιορίζονται μόνο στα αναφερόμενα στην παρούσα ιστοσελίδα. Η spitiexperts.gr δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση οιασδήποτε φύσεως προς τρίτους που απαιτείται για τη χρήση των υπηρεσιών του ή την πρόσβαση σε αυτές.

Η spitiexperts.gr δεν παρέχει τις υπηρεσίες ενός μεσάζοντα ή μεσίτη.

Η spitiexperts.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη, όμως, φέρει σε περίπτωση που η λειτουργία της ιστοσελίδας παρουσιάζει προβλήματα ή διακοπεί προσωρινά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα για οποιοδήποτε λόγο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η spitiexperts.gr καμία ευθύνη δεν φέρει έναντι των συνδρομητών για τυχόν απώλεια κερδών, καθώς και για κάθε εν γένει ζημία τους.

 4. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Η ιδιότητα του συνδρομητή χάνεται με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας συνδρομής και εφόσον αυτή δεν ανανεωθεί. Επίσης η spitiexperts.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε τη δημοσίευση, όταν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη συνδρομής, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί.

Περαιτέρω, η spitiexperts.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε τη δημοσίευση κατά την κρίση της και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια όταν το περιεχόμενο μίας ανάρτησης, όπως αυτό αποστέλλεται από τον συνδρομητή είναι στο σύνολό του ή κατά ένα μέρος καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, παραπλανητικό, προσβλητικό, αναληθές ή αντίθετο στους όρους χρήσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα εφόσον το επιθυμεί να αξιολογεί και να βαθμολογεί τους συνδρομητές – τεχνίτες. Η spitiexperts.gr έχει το δικαίωμα στο τέλος κάθε έτους και με βάση τη συνολική βαθμολογία που κάθε συνδρομητής έχει συγκεντρώσει να τερματίσει τη δημοσίευση συνδρομητών, οι οποίοι συγκέντρωσαν χαμηλή βαθμολογία ή κατά των οποίων έχουν διατυπωθεί παράπονα.

Τέλος, η spitiexperts.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από τους συνδρομητές – τεχνίτες την αποστολή προς αυτήν των τίτλων καταρτίσεών τους ή οποιοδήποτε άλλο τυχόν έγγραφο από το οποίο προκύπτει η αληθής εκ μέρους τους ενάσκηση του διαφημιζόμενου επαγγέλματος. Σε περίπτωση που κάποιος συνδρομητής αρνηθεί αναιτιολόγητα την παροχή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η spitiexperts.gr έχει το δικαίωμα να διακόψει τη δημοσίευσή του στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

  1. COOKIESBANNERS – ΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Η spitiexperts.gr έχει το δικαίωμα και κάθε χρήστης το αποδέχεται να χρησιμοποιεί στην παρούσα ιστοσελίδα cookies και banners. Επίσης, η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Για το περιεχόμενο, τις παρεχόμενες εκ μέρους τους υπηρεσίες, καθώς και για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτές ουδεμία ευθύνη φέρει η spitiexperts.gr. Οι σχετικές ιστοσελίδες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για όποιο πρόβλημα ή ζημία προκύψει και η spitiexperts.gr καμία σχετική ευθύνη και για οιανδήποτε λόγο φέρει.

 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝA

Η spitiexperts.gr συγκεντρώνει τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από κάθε μέλος για την επεξεργασία των αιτημάτων, την καταχώρηση των συνδρομητών και για τη σωστή επικοινωνία. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών γίνεται εμπιστευτικά και η spitiexperts.gr προστατεύει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων.

Η spitiexperts.grσυλλέγει προσωπικά δεδομένα:

- Όταν ο επισκέπτης - χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της

- Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της

- Όταν χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή άλλα συναφή) προγράμματα

Κάθε χρήστης έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πλήρη και αληθή στοιχεία του και να ενημερώνει την spitiexperts.gr για κάθε τυχόν τροποποίησή τους. Αποδέχεται επίσης ότι η spitiexperts.gr σύμφωνα πάντοτε με το Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, έχει το δικαίωμα να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της από την επίσκεψη στην ιστοσελίδα με σκοπό τόσο την εκπλήρωση των παρεχόμενων εκ μέρους της υπηρεσιών όσο και την προώθηση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και την ενημέρωση του χρήστη με νέες προσφορές, υπηρεσίες κ.λ.π., καθώς και για κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, η δε spitiexperts.gr έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο χρήστης δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση έναντί της.

 7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών της spitiexperts.gr μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη της spitiexperts.gr.

Η spitiexperts.gr έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποτεδήποτε το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της σε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας δηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Για κάθε τυχόν διαφορά προκύψει αναφορικά με τη χρήση και λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας , αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης