Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Η spitiexperts.gr είναι ένας δικτυακός τόπος με σκοπό την εύρεση τεχνιτών και την ανάθεση εργασιών. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα κατά την κρίση του είτε να επιλέξει απευθείας από τους εμφανιζόμενους (συνδρομητές) στο σύστημα τεχνίτες και να επικοινωνήσει κατ’ ιδίαν μαζί τους για τη λήψη προσφοράς είτε να καταχωρήσει στο σύστημα και σε ειδική φόρμα επικοινωνίας την εργασία για την οποία ενδιαφέρεται συνοδευόμενη από τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Στην τελευταία περίπτωση η spitiexperts.gr θα επεξεργαστεί το αίτημα και εάν αυτό είναι σύμφωνο με το σκοπό της ιστοσελίδας, αφενός θα το δημοσιεύσει, αφετέρου θα το μεταφέρει στους τεχνίτες – συνδρομητές, ώστε οι τελευταίοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να υποβάλον την προσφορά τους. Εν συνεχεία οι τεχνίτες θα καλέσουν τον ενδιαφερόμενο και θα υποβάλλουν προσφορές. Ο ενδιαφερόμενος και στις δύο ως άνω περιπτώσεις επιλέγει κατά την κρίση του τεχνίτη.

Αντικείμενο της spitiexperts.gr είναι μόνο η προώθηση των τεχνιτών και η διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την εύρεση τεχνίτη και όχι η εν τέλει κατάρτιση μεταξύ των ανωτέρω σύμβασης ανάθεσης έργου.

Η spitiexperts.gr προωθεί απλώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των τεχνιτών και δεν πραγματοποιεί εμπόριο.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Κάθε χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις εν γένει υπηρεσίες της ιστοσελίδας σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη, πρέπει δε να απέχει από οποιαδήποτε πράξη προσβολής των έτερων χρηστών.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το σύνολο του δικτυακού τόπου spitiexperts.gr και το περιεχόμενό του, όπως ενδεικτικά τα γραφικά, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σήματα, τα κείμενα και διακριτικά γνωρίσματα, είναι προστατευμένη πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, χωρίς να  μπορούν να αναπαραχθούν αντιγραφούν, τροποποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη, χωρίς τη ρητή έγκριση μας.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Κάθε τεχνίτης που επιθυμεί να εγγραφεί στην παρούσα ιστοσελίδα υποχρεούται να δηλώσει τα πλήρη και αληθή στοιχεία του στο πεδίο «είσαι τεχνίτης» (βλ. αναλυτικά σχετικό πεδίο https://www.spitiexperts.gr/ φέροντας την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων του και να το αποστείλει στην spitiexperts.gr. Η συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων οφείλει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως την προστασία του καταναλωτή, την αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση, τον αθέμιτο ανταγωνισμό την πνευματική ιδιοκτησία κ.ο.κ. Η spitiexperts.gr, αφού ελέγξει τα στοιχεία αυτά, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, θα λάβει υπόψην της την εν γένει παρουσία του τεχνίτη στο διαδίκτυο, όπως πχ κριτικές που θα αντλήσει από ιστότοπο του τεχνίτη ή σε σελίδες του στα social media ή και συστάσεις από άλλους επαγγελματίες ή ιδιώτες, και θα προχωρήσει στην καταχώριση του τεχνίτη στον ιστότοπο Spiti Experts. 

Κάθε συνδρομητής – τεχνίτης οφείλει να ενημερώνει άμεσα και γραπτά την spitiexperts.gr για κάθε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spitiexperts.gr

Κάθε συνδρομητής - τεχνίτης που απολαμβάνει τις υπηρεσίες της spitiexperts.gr της εκχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομά του, καθώς και τα λοιπά διακριτικά του γνωρίσματα, με σκοπό την προβολή του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Κάθε συνδρομητής – τεχνίτης δηλώνει με το παρόν ότι οι φωτογραφίες έργων, τις οποίες αποστέλλει και δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αποτελούν αποκλειστικά προϊόν δικής του εργασίας και πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτων, αποδέχεται δε τη χρήση τους και τη δημοσίευσή τους από την spitiexperts.gr. Η spitiexperts.gr ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των εν λόγω φωτογραφιών, όπως επίσης και για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση των φωτογραφιών αυτών. Επίσης, κάθε συνδρομητής – τεχνίτης αποδέχεται και αναγνωρίζει το δικαίωμα της spitiexperts.gr να αναδημοσιεύει τις φωτογραφίες αυτές στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τηρεί.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η σειρά εμφάνισης των συνδρομητών τεχνικών γίνεται με βάση τη χρονολογία έναρξης της συνδρομής. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζονται πρώτα οι νεότεροι συνδρομητές. Η spitiexperts.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική της κρίση και βούληση να αλλάξει τη σειρά και τον τρόπο εμφάνισης των συνδρομητών τεχνιτών.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η spitiexperts.gr καμία ευθύνη δεν έχει για την κατάρτιση ή μη σύμβασης μεταξύ των ενδιαφερομένων πελατών και των συνδρομητών – τεχνιτών. Επίσης καμία ευθύνη δε φέρει για οποιαδήποτε ζημία και από οποιαδήποτε αιτία προκύψει από τυχόν σύναψη σύμβασης (ή/και αποτυχία, ματαίωση σύναψης σύμβασης) μεταξύ των ενδιαφερομένων και των συνδρομητών – χρηστών. Η spitiexperts.gr δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες της θα καλύψουν έναν χρήστη (ενδιαφερόμενο ή συνδρομητή), καθώς και ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα θα είναι συνεχής και χωρίς λάθη.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την spitiexperts.gr. αλλά δημοσιεύονται με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι συνδρομητές τεχνίτες. Η spitiexperts.gr αναλαμβάνει αποκλειστικά την δημοσίευση των στοιχείων των τεχνιτών και του φωτογραφικού υλικού του έργου τους, όπως αυτά αποστέλλονται από τους τεχνίτες και κατά δήλωσή τους και δεν εγγυάται ούτε και ευθύνεται για την ορθότητα, την πληρότητα αυτών, καθώς και για τη διαθεσιμότητα των συνδρομητών – τεχνιτών. Ο κάθε χρήστης (ενδιαφερόμενος ή συνδρομητής) χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας με δική του πρωτοβουλία, κατά την κρίση του και με δική του ευθύνη, αναλαμβάνει δε ταυτόχρονα την υποχρέωση διασταύρωσης - επαλήθευσης των αναρτημένων πληροφοριών. Η spitiexperts.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, έξοδα ή ζημία οιασδήποτε φύσης που προκύπτει από οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες (ενδιαφερόμενους ή συνδρομητές), οι οποίες είναι τυχόν εσφαλμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς.

Οι υπηρεσίες της spitiexperts.gr περιορίζονται μόνο στα αναφερόμενα στην παρούσα ιστοσελίδα. Η spitiexperts.gr δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση οιασδήποτε φύσεως προς τρίτους που απαιτείται για τη χρήση των υπηρεσιών του ή την πρόσβαση σε αυτές.

Η spitiexperts.gr δεν παρέχει τις υπηρεσίες ενός μεσάζοντα ή μεσίτη.

Η spitiexperts.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη, όμως, φέρει σε περίπτωση που η λειτουργία της ιστοσελίδας παρουσιάζει προβλήματα ή διακοπεί προσωρινά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα για οποιοδήποτε λόγο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η spitiexperts.gr καμία ευθύνη δεν φέρει έναντι των συνδρομητών για τυχόν απώλεια κερδών, καθώς και για κάθε εν γένει ζημία τους.

Κάθε χρήστης οφείλει να φροντίζει για την προστασία του από ιούς, trojans, warms όπως με τη χρήση antivirus, virus scanner κ.ο.κ., καθώς και την προστασία του password,  πριν τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αποθήκευση πληροφοριών ή περιεχομένου του στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή σε άλλη συσκευή.

6. ΛΗΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Η ιδιότητα του συνδρομητή χάνεται αυτόματα με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας συνδρομής και εφόσον αυτή δεν ανανεωθεί. Επίσης η spitiexperts.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε τη δημοσίευση, όταν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη συνδρομής, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί.

Περαιτέρω, η spitiexperts.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε τη δημοσίευση κατά την κρίση της και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια όταν το περιεχόμενο μίας ανάρτησης, όπως αυτό αποστέλλεται από τον συνδρομητή είναι στο σύνολό του ή κατά ένα μέρος καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, παραπλανητικό, προσβλητικό, αναληθές ή αντίθετο στους όρους χρήσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα εφόσον το επιθυμεί να αξιολογεί και να βαθμολογεί τους συνδρομητές – τεχνίτες. Η αξιολόγηση του συνδρομητή - τεχνίτη μπορεί να γίνει με βαθμολόγηση, σχόλιο ή συνδυασμό των δύο. Για να προχωρήσει σε αξιολόγηση ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει προσωπικά του στοιχεία (όνομα ή ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email), εκ των οποίων, μαζί με την αξιολόγηση, δημοσιεύεται μόνο το ονοματεπώνυμο. Βαθμολογήσεις γίνονται δεκτές και με τη συμπλήρωση μόνο του μικρού ονόματος του ενδιαφερόμενου. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει έρθει σε επικοινωνία με τον συνδρομητή αφού τον έχει βρει μέσα από το www.spitiexperts.gr. Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί το σχόλιο είναι να αφορά υπηρεσίες που όντως έχουν παρασχεθεί. Η αξιολόγηση πρέπει να αφορά μία  ειλικρινή και αμερόληπτη περιγραφή της εμπειρίας εξυπηρέτησης. Να μην είναι υβριστική, δυσφημιστική, απειλητική ή εκβιαστική για τον συνδρομητή ή/και για τη σελίδα. Οι αρνητικές αξιολογήσεις κοινοποιούνται στον τεχνίτη που αφορούν ώστε να μπορέσει να διατυπώσει την άποψή του για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να μη δημοσιεύουμε κατά την κρίση μας τις αξιολογήσεις όταν κρίνουμε ότι αυτό θα είναι βλαπτικό για τη συνολική εικόνα της σελίδας www.spitiexperts.gr.Οι αξιολογήσεις είναι δημόσιες και οποιοσδήποτε επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να τις διαβάσει.

Η spitiexperts.gr έχει το δικαίωμα στο τέλος κάθε έτους και με βάση τη συνολική βαθμολογία που κάθε συνδρομητής έχει συγκεντρώσει να τερματίσει αζημίως για την ίδια τη δημοσίευση συνδρομητών, οι οποίοι συγκέντρωσαν χαμηλή βαθμολογία ή κατά των οποίων έχουν διατυπωθεί παράπονα. Στην περίπτωση αυτή ο συνδρομητής δεν διατηρεί καμία αξίωση για τυχόν ζημία του, ούτε δικαιούται επιστροφή της συνδρομής του.

Τέλος, η spitiexperts.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από τους συνδρομητές – τεχνίτες την αποστολή προς αυτήν των τίτλων καταρτίσεών τους ή οποιοδήποτε άλλο τυχόν έγγραφο από το οποίο προκύπτει η αληθής εκ μέρους τους ενάσκηση του διαφημιζόμενου επαγγέλματος. Σε περίπτωση που κάποιος συνδρομητής αρνηθεί αναιτιολόγητα την παροχή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η spitiexperts.gr έχει το δικαίωμα να διακόψει τη δημοσίευσή του στην παρούσα ιστοσελίδα και ο σχετικός λογαριασμός θα διαγράφεται

7. COOKIES - BANNERS

Ο δικτυακός μας τόπος δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών.

Χρησιμοποιούμε μόνο τα λειτουργικά cookies που είναι αναγκαία και απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του δικτυακού μας τόπου. Τα cookies αυτά σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

Επίσης ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία googleanalytics (βλ. Πολιτική Απορρήτου Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=el

8. ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ο δικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους, υπερσυνδέσμους (links, yperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και διέπονται από ξεχωριστούς όρους και πολιτικές και ανήκουν σε τρίτους, για τις οποίες δεν φέρουμε κανενός είδους ευθύνη. Μπορείτε να επισκέπτεστε και να ενημερώνεστε από τους αντίστοιχους όρους της κάθε ιστοσελίδας τρίτου για τους όρους που ισχύουν σε αυτές.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας και λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τηρώντας τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής για συντομία ο «Κανονισμός»).

Για αναλυτικές πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε παρακάτω στην Πολιτική Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε.

10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών της spitiexperts.gr μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη της spitiexperts.gr.Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας, ενώ οποιαδήποτε  χρήση αυτής συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιήσεων.

Η spitiexperts.gr έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποτεδήποτε το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της σε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις.

H χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω αυτής, δηλώνει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Για κάθε τυχόν διαφορά προκύψει αναφορικά με τη χρήση και λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, τα μέρη θα καταβάλουν προσπάθεια να επιλύσουν τη διαφορά τους με φιλικό τρόπο.

Εφόσον η φιλική επίλυση δεν καταστεί δυνατή, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο www.spitiexperts.gr παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή και το απόρρητο της επικοινωνίας, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για το σκοπό αυτό και τηρώντας το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, όπως ενδεικτικά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. (ΕΕ) 679/2016 (στο εξής «ΓΚΠΔ»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής χάριν συντομίας «Πολιτική») η οποία περιγράφει αναλυτικά πως γίνεται η νόμιμη και ασφαλής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον δικτυακό αυτό τόπο.

Η  Πολιτική αφορά όσους επισκέπτονται ή πλοηγούνται στο www.spitiexperts.gr, πραγματοποιούν εγγραφή χρήστη, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του για την αναζήτηση ειδικών σε διάφορες κατηγορίες τεχνικών εργασιών, συμπληρώνουν τις φόρμες που είναι αναρτημένες σε αυτό, αλληλοεπιδρούν με κάθε τρόπο με  την Εταιρεία στα κοινωνικά της δίκτυα (socialnetworks), εγγράφονται στη λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων του ιστοτόπου (newsletters) κ.ο.κ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Μαρία Πανέλα του Εμμανουήλ (στο εξής «Εταιρεία»), τηλ. (+30) 2310 326321, e-mail: admin@spitiexperts.gr

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο δικτυακός τόπος www.spitiexperts.gr ενδέχεται να συλλέξει κατά την παροχή των υπηρεσιών του αναφορικά με την αναζήτηση ειδικών σε διάφορες κατηγορίες τεχνικών εργασιών, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Για την εγγραφή χρήστη στον ιστότοπο θα επεξεργαστούμε :  Όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, κωδικό (password).
 • Για τη σύνδεση  του χρήστη : το μοναδικό όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password).
 • Για την εγγραφή τεχνίτη μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας «ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ» : όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, περιοχή, διεύθυνση, ειδικότητα.
 • Για να επικοινωνήσετε με το www.spitiexperts.gr μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας συλλέγουμε  και επεξεργαζόμαστε : το ονοματεπώνυμο που μας δηλώνετε, το τηλέφωνο, το e-mail σας, την ταχυδρομική διεύθυνση και την πόλη,  καθώς και τις πληροφορίες που καταχωρείτε εκουσίως στο σχετικό πλαίσιο (περιεχόμενο μηνύματος).
 • Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας «ΘΕΛΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» : το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ώρες επικοινωνίας, email, αρχεία που αναρτάτε, κατηγορίες εργασίας, κατάσταση, χρόνος υλοποίησης, εκτίμηση κόστους, περιοχή, Τ.Κ. και περιγραφή εργασίας εντός της φόρμας.
 • Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας «Ρωτήστε τους ειδικούς» : το όνομα επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, email, την κατηγορία εργασίας και την ερώτηση που περιλαμβάνεται στη φόρμα
 • Κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και κανάλια του www.spitiexperts.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς, εγγράφεστε ή επικοινωνείτε μαζί μας, υποβάλετε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις και έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε : όνομα προφίλ, φωτογραφία, σχόλια, τηλέφωνο, e-mail, πληροφορίες που μας κοινοποιείτε.

 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία ή όταν συμπληρώνεται εκούσια σχετικές φόρμες επικοινωνίας.

- Σε κάθε περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας για να ενημερωθείτε για προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας, νομίμως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο του προσυμβατικού σταδίου.

-Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιλέγετε αναφορικά με την αναζήτηση τεχνιτών.

- Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, όπως για σκοπούς ελέγχου της νόμιμης χρήσης των υπηρεσιών μας, επιβεβαίωσης της αυθεντικότητας των χρηστών, λήψης αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, προωθητικές ενέργειες, διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών

-- Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να εκπληρώσουμε νόμιμες υποχρεώσεις μας, όπως φορολογικές, λογιστικές.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον ιστότοπο www.spitiexperts.gr για την εγγραφή σας και την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών που ο ιστότοπος προσφέρει
 • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή μέσω e-mail, τηλεφώνου, socialmedia ώστε να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις και παράπονα που υποβάλετε και να σας προσφέρουμε υποστήριξη για τις υπηρεσίες μας. Ομοίως, προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και κανάλια του www.spitiexperts.gr στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης 
 • Η Εταιρεία, μπορεί, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου, να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και για σκοπούς έρευνας της αγοράς και μάρκετινγκ, καθώς και για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών της Εταιρείας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικές πληροφορίες που συλλέγει από τη δραστηριότητα του χρήστη στο διαδίκτυο για τη λειτουργία και την προστασία του ιστοτόπου από επιθέσεις και κατάχρηση, καθώς και κατόπιν ανωνυμοποίησης για στατιστικούς σκοπούς.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στον ιστότοπό μας και για τη χρήση των υπηρεσιών του.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται μη-προσωποποιημένες πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση GoogleAnalytics, ώστε να σας προβάλει στο διαδίκτυο διαφημίσεις των προϊόντων της
 • Κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία η Εταιρεία, δύναται να σας αποστείλει ενημερωτικά δελτία (newsletters) κατόπιν συναλλαγής σας με την Εταιρεία, σας παρέχεται, δε, η δυνατότητα να αντιτάσσεστε στην αποστολή, με εύκολο τρόπο και δωρεάν. Εφόσον εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας μας επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο) που μας παρέχετε για να σας αποστείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με υπηρεσίες και τα νέα της Εταιρείας. Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την αυτόματη διαγραφή σας από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να σας παρέχουμε πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικά στον ΓΚΠΔ.

Συγκεκριμένα μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα :

 1. ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 2. πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.
 3. διόρθωσης των τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους.
 4. διαγραφής των προσωπικών δεδομένων διότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας ή ανακλήθηκε η συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία χωρίς να συντρέχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.
 5. περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, αν αμφισβητούν την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή θεωρούν την επεξεργασία παράνομη ή χρειάζονται τα δεδομένα για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και η Εταιρεία δεν τα χρειάζεται πια ή όταν εκφράζουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται και στους τυχόν τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα αυτά γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας.

 1. φορητότητας, δηλαδή να λήψης των προσωπικών δεδομένων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο ή/και διαβίβασης των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 2. εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπό τις οριζόμενες στον ΓΚΠΔ προϋποθέσεις.

 

 1. να μην υπόκεινται τα υποκείμενα των δεδομένων σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται προς εσάς.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε ταχυδρομική επιστολή (συστημένη) στην Εταιρεία «Μαρία Ε. Πανέλα», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ερμή, αριθ. 13, Τ.Κ. 55535  ή e-mail στο admin@spitiexperts.gr

Η Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως (e-mail ή ταχυδρομική επιστολή) εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε εύκολα και απλά με την Εταιρεία μας στο e-mail: admin@spitiexperts.gr και στο τηλ. 2310 326321 για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας εξυπηρετήσει γρήγορα και αποτελεσματικά.

Επιπλέον, εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι από την εξυπηρέτησή μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία στα ακόλουθα στοιχεία: www.dpa.gr, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, fax: +30 2106475628, e-mail: contact@dpa.gr.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στους εξής :

-Σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, όπως παρόχους υπηρεσιών δικτύων δεδομένων για τη διασύνδεση των υποδομών της με το διαδίκτυο, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, φέρουν την προβλεπόμενη στον ΓΚΠΔ ευθύνη και παρέχουν διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να είναι νόμιμη.

-Επίσης, μη-προσωποποιημένη πληροφόρηση, σε παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων της ιστοσελίδας, όπως η Google.

-Σε αστυνομικές αρχές, διοικητικές, δικαστικές βάσει νόμου, εντολής ή δικαστικής απόφασης.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για περιορισμένο διάστημα, ανάλογα με το σκοπό της εκάστοτε επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας.

Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης των δεδομένων και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε την εγγραφή σας:

- Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της εγγραφής σας στις αντίστοιχες φόρμες για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

-Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.spitiexperts.gr καθώς και μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου επικοινωνίας με την Εταιρεία, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας.

- Διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των λογαριασμών του www.spitiexperts.gr στα socialmedia (facebook, twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, YouTube, για όσο χρόνο συνδέεστε με οποιονδήποτε τρόπο με τους λογαριασμούς αυτούς.

-Σε περίπτωση που ζητηθεί η διαγραφή του λογαριασμού ή των στοιχείων του χρήστη και  δεν εκκρεμεί νόμιμος λόγος διατήρησης, όπως δικαστική ή άλλη αμφισβήτηση ή έννομο συμφέρον που να απορρέει από τη χρήση υπηρεσιών, τα δεδομένα θα διαγράφονται το συντομότερο δυνατόν.

Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από την Εταιρεία μας καθορίζεται προσθέτως από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις (φορολογική, λογιστική κ.ο.κ.).

Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο απαιτούμενου χρόνου παραγραφής των αξιώσεων.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η Εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες απευθείας σε ανηλίκους, κατά συνέπεια δεν επεξεργάζεται εν γνώση της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία λαμβάνει  κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων, όπως τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων, τα κατάλληλα antivirus, firewall και το πιστοποιητικό SSL.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα μέρη καταβάλουν προσπάθεια φιλικής επίλυσης της διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική διευθέτηση, κάθε αμφισβήτηση ή αξίωση σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα υπόκειται στις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και αρμόδια για την επίλυση ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, ώστε να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του ιστοτόπου, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις νομοθετικές διατάξεις.

Παρακαλείστε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τις τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής.